Salgs- og leveringsbetingelser

1. Indledning

Nærværende bestemmelser finder anvendelse i det omfang, parterne ikke skriftligt har aftalt andet.

2. Tilbud

Tilbud er uden forbindende, med mindre andet er anført i tilbuddet. Endelig købsaftale er først indgået, når ordren bekræftes af sælgeren ved skriftlig ordrebekræftelse.

I tilbud vedrørende varer, der ikke er lagervarer, er ordrebekræftelsen først endelig, når værkets accept af ordrerne er indgået til Troldtekt A/S.

Specifikationer i kataloger, brochurer og lignende samt mundtlige oplysninger om varens dimensioner, egenskaber m.v. er alene vejledende, og Troldtekt A/S er alene ansvarlig for fejl i sådanne specifikationer m.v. i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed. I tilfælde af erstatningsansvar kan et eventuelt erstatningskrav ikke overstige det beløb, Troldtekt A/S har modtaget som betaling for de pågældende produkter. Troldtekt A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab af profit eller andet indirekte tab. Al bistand og teknisk vejledning er alene en service for køber.

Troldtekt A/S er alene ansvarlig for fejl begået i forbindelse hermed i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed. Et eventuelt erstatningskrav er beløbsmæssigt begrænset til et beløb svarende til den samlede betaling, Troldtekt A/S har modtaget for den pågældende leverance. Troldtekt A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab af profit eller andet indirekte tab.

3. Levering

Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er omtrentligt og overholdes, så vidt det er sælgeren muligt. Når intet andet er anført, sker forsendelse for købers regning, ligesom køber bærer risikoen for enhver transportskade mellem vort lager respektive værket og købers plads. Såfremt køber ønsker varen transportforsikret for egen regning, må dette meddeles i god tid inden leveringen.

4. Forsinkelse

Skyldes forsinkelsen købers forhold, har sælger ret til at udskyde leveringstiden eller annullere aftalen for så vidt angår de pågældende varer uden omkostninger for sælger.

5. Force majeure

Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritages sælger for ethvert ansvar og forbeholder sig ret til at suspendere opfyldelsen af kontrakten eller udskyde leveringen. Som force majeure betragtes blandt andet arbejdskonflikter, militærindkaldelser, krig, blokade, politiske uroligheder, statsindgreb af forskellig art så som beslaglæggelse, eksport- og importforbud, ildsvåde, vandskade og naturkatastrofer, maskinskader og andre forstyrrelser i produktionen, mangel på transportmidler eller trafikforstyrrelser ved jernbane, havne eller andre trafiksituationer.

6. Mangler

Køber må straks ved modtagelsen sikre sig, at de leverede varer er mangelfri såvel i henseende til kvantitet som kvalitet, og eventuelle reklamationer over mangler må fremsendes straks efter levering. Såfremt der konstateres væsentlige mangler, for  hvilke sælger hæfter, er køber berettiget  til at hæve købet af det pågældende vareparti, med mindre sælger uden ugrundet ophold foretager omlevering. Hæves købet, er køber pligtig til at stille varepartiet til sælgers rådighed i samme stand, som det var ved leveringen.

Troldtekt A/S kan ikke drages til ansvar for tab, som en mangelfuld eller forsinket leverance måtte påføre køber eller tredjepart i forbindelse med anvendelse eller forarbejdning af de leverede varer, ligesom sælger ikke kan drages til ansvar for størrelses- og farvenuancer med mindre andet specifikt er skriftligt aftalt. Ved mangler, der skyldes fejl eller forsømmelser hos leverandøren, påtager Troldtekt A/S sig ikke et selvstændigt erstatningsansvar eller at hæfte for nogen del af ansvaret.

Ansvar for enhver form for driftstab samt ansvar for et hvilket som helst andet indirekte tab påført køber eller tredje part, som følge af forsinkelse eller mangelfulde varer, er ligeledes Troldtekt A/S uvedkommende.

For aftaler om handel med byggematerialer i Danmark, der indgås efter 1. januar 1996, sker levering med nedenstående byggeleveranceklausul, således at ansvar for mangler ved leverancer ophører 6 år efter aflevering af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvar dog senest 7 år efter levering til køber.

7. Betaling

Med mindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne netto kontant ved fakturaens modtagelse. Tilsagte rabatter af enhver art ydes kun, såfremt betaling indgår rettidigt. Betaling efter den aftalte betalingstermin medfører, at der tilskrives renter (1,5 % pr. måned), der debiteres køber.

8. Priser

Med mindre andet er aftalt, er alle anførte priser ab lager og ekskl. moms.
Alle priser i tilbud og ordrer er dagspriser. Ændrede materialepriser, arbejdslønninger, valutakurser, fragtrater, afgifter, toldsatser og lignende medfører regulering af priserne på leveringsdagen. Prislister kan til enhver tid ændres uden varsel.

9. Garanti

Såfremt der er tilsagt køber garanti for en vare, Troldtekt A/S leverer, er denne garanti alene at betragte som en videregivelse af værkets garanti overfor Troldtekt A/S. Der kan derfor ikke overfor Troldtekt A/S i henhold til garantierklæring rejses noget krav, som Troldtekt A/S ikke er i stand til at få fyldestgjort hos værket. Garantien er kun gældende, såfremt garantierklæringsbetingelserne er opfyldt, brugs- og monteringsvejledning er fulgt, og betaling for varerne er sket rettidigt.

10. Returnering af varer og emballage

Varer tages kun retur efter forudgående aftale og med henvisning til ordrenummer eller faktura. Varerne skal være i original emballage. Specielt fremskaffede varer tages ikke retur. Godkendte returvarer krediteres normalt med fradrag for 20 % af indkøbsprisen.

Emballage krediteres med nærmere aftalt fradrag for frankoreturnering i uskadt stand inden 3 måneder fra vor levering, såfremt den ikke har været benyttet i andet øjemed.

11. Værneting

Enhver uoverensstemmelse vedrørende nærværende kontrakt skal behandles ved retten i Århus.

Er byggeleveranceklausulen gældende for leveringen, jvf. pkt. 6, kan tvister indbringes for Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, som angivet i byggeleveranceklausulen.

12. Byggeleveranceklausul

Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 6 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 7 år efter leveringen til køber.

Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke - eller kun med stor vanskelighed - kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, hans egen leverance er mangelfuld, og endvidere kun i det omfang, der følger af hans eget kontraktforhold med hans køber.

Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

13. Om rådgivning og ansvar

Troldtekt påtager sig intet juridisk rådgiveransvar over for bygherrer, rådgivere eller andre parter i et byggeprojekt – hverken i forbindelse med projektering, beregning eller salg af Troldtekt akustikløsninger.

Vi anbefaler derfor, at man konsulterer en rådgiver for at få vurderet de konkrete løsninger og konstruktioner til et specifikt byggeri.

August 2020