BR15

Bygningsreglementets (BR15) krav til akustikken i skoler og daginstitutioner
Kravene i Bygningsreglementet (BR15) er på lignende måde formuleret ved en blanding af efterklangstider og ækvivalente absorptionsarealer.

For skoler gælder følgende krav:

Efterklangstid, T    
Klasserum   ≤ 0,6 sek.
Fællesrum   ≤ 0,4 sek.
 
Absorptionsareal A    
Åbne undervisningsområder   ≥ 1,3 × gulvarealet
Fællesrum med rumhøjde større end 4 m
og rumvolumen større end 300 m3
  ≥ 1,2 × gulvarealet

I princippet skal værdierne være opfyldt for hver enkelt 1/1 oktav i frekvensområdet 125-4.000 Hz.

For daginstitutioner ser kravene således ud:

Efterklangstid, T    
Opholdsrum   ≤ 0,4 sek.

Absorptionsareal A    
Opholdsrum med rumhøjde større end 4 m
og rumvolumen større end 300 m3
  ≤ 1,2 gulvarealet

Her gælder samme bemærkninger som for skemaet ovenfor.
Den meget korte efterklangstid på 0,4 sekunder eller derunder kan kun opfyldes, hvis man foruden loftet også inddrager vægarealerne i den akustiske regulering. Endvidere henvises til SBi- anvisning 218.