Akustisk dimensionering af højttalere

Dimensionering højttalere

For at få en optimal lydoplevelse i et rum er det vigtigt, at højttalerenheder og eventuel subwoofer er dimensioneret rigtigt i forhold til det aktuelle rum.

Flere faktorer har indflydelse på lydoplevelsen i rummet og skal tages med i betragtning, når man skal beregne mængde og fordeling af højttalerpaneler i loftet, så lydtrykket bliver så jævnt som muligt. Troldtekt rådgiver gerne om dimensionering af højttalerenheder og udfører opmålinger for projekterende.

Nogle af de faktorer, der har indflydelse på dimensioneringen, er:

  • Taleforståelighed og lydtryksfordeling
  • Lokalets geometri, herunder især loftshøjde
  • Lokalets efterklangstid
  • Baggrundsstøj

Taleforståelighed og lydtryksfordeling
En høj grad af taleforståelighed kræver et godt lydanlæg og en god rumakustik med en lav efterklangstid.
Et Troldtekt akustikloft sikrer lokalet en optimal lydabsorption med en lav efterklangstid, og samtidig sikrer NXT-teknologien, at talen fra højttalerpanelerne opfattes klart og tydeligt.

Geometri
Ved loftshøjder fra 2,5 – 8 meter vil det være tilstrækkeligt med et højttalerpanel per cirka 30 kvadratmeter
for at sikre en optimal taleforståelighed og en god lydtryksfordeling. Ved loftshøjder under 2,5 meter kan det blive aktuelt at øge antallet af højttalere for at sikre en god lydtryksfordeling. Også ved loftshøjder over 8 meter kan det blive aktuelt at øge antallet af højttalerpaneler for at sikre et tilstrækkeligt lydtryk. I tilfælde, hvor kravene til lydtryksfordelingen eller til taleforståeligheden er mindre, kan man reducere antallet af højttalerpaneler.

Efterklangstid
Jo længere efterklangstid i lokalet, desto færre højttalerpaneler skal der til for at sikre et tilstrækkeligt lydtryk. En længere efterklangstid vil imidlertid reducere taleforståeligheden i lokalet, og man bør derfor tilstræbe at bringe efterklangstiden ned på under 0,6–0,9 sekunder alt afhængig af opgavens karakter. Troldtekt loftet har en høj lydabsorption og reducerer effektivt efterklangstiden i lokalet.

Baggrundsstøj
Specielt ved kalde- og meldeanlæg er det vigtigt, at signalet fra lydanlægget adskiller sig tydeligt fra baggrundsstøjen. Dette kan for eksempel klares ved at sikre, at lydtrykket er tilstrækkeligt højt til at overdøve baggrundsstøjen. Alternativt kan man sikre sig, at lyden er jævnt fordelt over hele lokalet, så forstyrrende baggrundsstøj ikke optræder som en barriere mellem lydkilden og modtageren.

Dimensionering subwoofere

Subwoofere sikrer en optimal gengivelse af de lave bas-frekvenser under 200 Hz. Ved anlæg, der skal spille
musik, er det væsentligt for den gode lyd, at bestykningen af subwoofere er korrekt. Normalt skal der beregnes en subwoofer per 60-120 kvadratmeter. Da det er vanskeligt at retningsbestemme de lave bas-frekvenser, er der ikke de samme krav til en jævn fordeling af subwooferne, som der ellers er til højttalerpanelerne. Til melde- og kaldeanlæg, hvor der ikke stilles krav til den samme basfylde som ved musikanlæg, kan antallet af subwoofere reduceres – eller eventuelt helt udgå.

Lydtryk og dB
Lydtryk er den måde, man i almindelighed måler, hvor kraftig lydstyrken er. Det område, øret er i stand til at opfatte – fra svage lydtryk til kraftige lydtryk – er kolosalt stort, og derfor anvender man typisk decibel-skalen (dB). 0 dB er den svageste lyd, øret kan opfatte, mens de kraftigste lyde ligger på 120-130 dB.

Efterklangstid
Efterklangstiden er et mål for, hvor hurtigt lyden dør ud i et givet rum, for eksempel når man klapper i rummet. Helt præcist er det den tid (i sekunder), der går fra lydimpulsen ophører, til lydniveauet er faldet med 60 dB.

Taleforståelighed
Taleforståelighed angiver, hvor godt talen i et rum opfattes – enten direkte i rummet med en taler og et antal
lyttere, eller via et lydanlæg med mikrofon, forstærker og højttalere. I sin klassiske form måles taleforståeligheden ved at opregne, hvor mange ord lytterne opfatter korrekt i en tekst, der oplæses af en velartikuleret taler. Hvis lytterne i gennemsnit opfatter 60 procent af ordene korrekt, er taleforståeligheden 60 procent eller 0,6.