Vand

Hos Troldtekt arbejder vi i tråd med Cradle to Cradles krav til forvaltning af vandressourcen. Blandt andet sætter vi et positivt aftryk med regnvandsbassiner, der samtidig understøtter biodiversitet.

Med kriteriekategorien Water & Soil Stewardship stiller Cradle to Cradle krav til blandt andet virksomheders forbrug af vand, håndtering af spildevand samt medarbejdernes adgang til rent drikkevand og sanitet.

Cradle to Cradle lægger – både i denne og andre kategorier – vægt på, at virksomheder ikke bare reducerer den skadelige påvirkning. Det handler også om at bidrage med et positivt aftryk.

Regnvand og spildevand er separeret

Troldtekts fabrik ligger i et område (Vestjylland), hvor der ifølge det internationale Aqueduct Water Risk Atlas ikke er udsigt til vandmangel (low-medium risk). Men vi er bevidste om, at situationen er anderledes mange steder på kloden, og at vi ikke bør tage rent vand for givet. Derfor er vi omhyggelige med, at vores produktion ikke belaster grundvandet unødigt.

I tråd med Cradle to Cradle Certified® opgør vi vores vandforbrug (se skema nederst på siden), ligesom vi har alle påkrævede godkendelser.

Kloakseparering på fabriksområdet sikrer, at regnvand og spildevand bliver opdelt, så store mængder regn ikke belaster det lokale kloaknet. Det mindsker risikoen for, at spildevand fra kloakkerne flyder ud i vandmiljøet (den lokale bæk), når der er tunge regnskyl.

 

Regnvandssø med positivt aftryk

For at sætte et positivt aftryk har vi etableret et overløbsbassin – en såkaldt regnvandssø – med beplantning i forbindelse med byggeriet af vores lager- og logistikhal. Det samme vil vi efter planen gøre ved fremtidige byggeprojekter på fabriksområdet.

Regnvandssøen tjener flere formål. Først og fremmest opsamler den overfladevand fra bygningens store tagareal, så søen fungerer som en buffer ved kraftigt regnvejr. På den måde forbereder vi Troldtekt på en fremtid med hyppigere og voldsommere regnskyl.

Søen giver os samtidig mulighed for at understøtte biodiversiteten med grønne oaser for dyr, planter og insekter. Også i tørre perioder står der vand i bunden af søen, og under tørkeperioder har vi oplevet, at et rigt fugleliv får slukket tørsten.

 

Til gavn for insekterne

Vi har ved den nuværende sø plantet vilde blomster og hjemmehørende plantearter, som er gode næringskilder for bier og andre danske insekter. Det betyder, at der ofte er sværme af insekter i området.

Vi har også bygget et insekthotel – et hjemmebygget levested, hvor det er godt for insekterne at opholde sig. De kan benytte hotellet til både overvintring, formering og skjul. Det er med til at sikre et bredt udvalg af nyttige insekter, som skaber bedre balance i naturen. For eksempel søger mange sommerfuglearter læ ved kraftig blæst, og flere arter som citronsommerfugl, dagpåfugleøje og nældens takvinge overvintrer.

Desuden har vi opsat pæle med kasser til stære, som overalt i det nordlige og vestlige Europa er i tilbagegang, blandt andet fordi de mangler yngleområder.

 

Opgørelse af Troldtekts vandforbrug

Vi benytter til vores fuldautomatiske produktion af Troldtekt akustikplader vand, som blandt andet bidrager til cementens hærdning. Vi udleder dog mindre vand, end vi tilføjer, da en stor del fordamper i tørringsprocesserne eller forbliver i akustikpladerne, som skal akklimatisere inden montering.

Cirka 1.200 kubikmeter spildevand fra maleprocessen sendte vi i 2023 til håndtering hos en autoriseret tredjepart.

Som skemaet herunder viser, ligger vores produktion i et område, hvor der ikke er udsigt til vandmangel (low-medium risiko). Risikoen for oversvømmelser er kategoriseret til medium-high, og den imødekommer vi blandt andet med vores opsamling af regnvand.