Brandsikre akustikplader

Brandegenskaber for indvendig loftsbeklædning og vægbeklædning er afgørende for, hvordan en brand udvikler sig. Ved evakuering er det vigtigt, at temperatur, røgkoncentrationer, varmestråling eller andre forhold ikke forhindrer personer, der opholder sig i bygningen, i at bringe sig i sikkerhed.

 

Troldtekt består af naturmaterialet træ og cement udvundet fra den danske undergrund. Træ er et organisk og brandbart materiale, men hver enkelt træfiber i Troldtekt er omsluttet med og beskyttet af ikke-brandbar cement. Derfor er Troldtekt et svagt antændeligt materiale, der i tilfælde af brand kun afgiver svag varme og næsten ikke udvikler røg. Troldtekt A2, som er produceret af specialcement, er et ikke-brandbart materiale.

Hvis et produkt er omfattet af en europæisk harmoniseret standard eller europæisk teknisk godkendelse, er det lovpligtigt at CE-mærke produktet.

Troldtekt er CE-mærket både i henhold til den europæiske standard for træbeton, EN 13168, og i henhold til den europæiske standard for nedhængte lofter, EN 13964.
Læs mere om CE-mærkning og Byggevareforordningen (CPR).

I overensstemmelse med de to europæiske standarder er Troldtekt testet for “reaction to fire” i henhold til EN 13501, og Troldtekt har opnået følgende brandklassificering: 

  • Troldtekt akustik: B-s1,d0. 

  • Troldtekt A2: A2-s1,d0.

  • Troldtekt contrast: D-s2,d2

B-s1,d0, A2-s1,d0 og D-s2,d2

B, A2 og D beskriver, hvor meget materialet bidrager med til brand. Klassificeringen går fra A1 som det bedste til F. Et F betyder dog, at pladen ikke er afprøvet og ikke må sælges og benyttes til loftbeklædning. S beskriver graden af røgudvikling og går fra s1 som det bedste til s3 som det dårligste. d beskriver brændende dråber fra d0 som det bedste og ned til d2. Tilsammen udgør disse to klassificeringer Troldtekts "reaction to fire" klassifikation.

Dansk byggelovgivning

I Danmark er yderligere krav til byggematerialers brandegenskaber fastlagt i Bygningsreglement (BR10). Ifølge Bygningsreglementet (kap 5.5.1, stk. 1) skal indvendige væg- og loftoverflader udføres på en sådan måde, at de ikke bidrager væsentligt til brand- og røgudviklingen i den tid, som personer, der opholder sig i rummet, skal bruge på at forlade lokalet, og der gælder tilsvarende krav for flugtveje.

Bygningsreglementet opdeler bygninger/bygningsafsnit i 6 forskelige anvendelseskategorier afhængigt af anvendelse. Anvendelseskategorierne inddeles efter, om bygningsafsnittet anvendes til dag- eller natophold, om der befinder sig få (højst 50) eller mange personer, og om hvorvidt personerne har kendskab til bygningsafsnittes flugtveje og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. Eksempelvis regnes etageboliger, enfamilehuse, rækkehuse og sommerhuse ofte til kategori 4, mens blandt andre ældreboliger, plejehjem, vuggestuer og børnehaver ofte regnes til kategori 6. De danske brandkrav er funktionsbaserede, og det er altid den faktiske anvendelse, der er bestemmende for anvendelseskategorien.

Du kan læse mere i kapitel 5 i eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri via bygningsreglementet.dk

 

For alle anvendelseskategorier gælder, at der generelt er krav om beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning).

Der kan dog undtages fra den generelle regel, hvis der på anden vis kan opnås tilsvarende sikkerhedsniveau, og undtagelser skal fra sag til sag godkendes af den stedlige brandmyndighed.

 

Klasse A materiale og klasse 1 beklædning

Ved et klasse A materiale forstås et materiale i henhold til DS 1065.1 Brandteknisk klassifikation. Klasse A materialer er svagt antændelige, svagt varmeafgivende og svagt røgudviklende. Har et materiale opnået klassificeringen B-s1,d0 i henhold til EN 13501, er materialet også et klasse A materiale.

Beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning) er en beklædning i henhold til DS 1065.2 Brandteknisk klassifikation. En Klasse 1 beklædning består af klasse A materiale og giver desuden minimum 10 minutters brandbeskyttelse af bagvedliggende materiale samt beskyttelse mod brand i eventuelle hulrum.

 

Nedhængte lofter

Ofte anbringes et nedhængt loft under en etageadskillelse eller en tagkonstruktion. Også for nedhægte lofter gælder ifølge Bygningsreglementet (kap. 5.1.2), at nedhængt loft. Inkl. ophængssystem ikke bør bidrage til brand-og røgspredningen i den tid, som personer, der opholder sig i rummet, skal bruge til at forlade lokalet. For at opnå dette, kan nedhængte lofter udføres af materialer, som er materiale klasse B-s1,d0 (Klasse A materiale).

Download Troldtekts MK-godkendelse.

Hvorfor MK-godkendelse? Interview med Thomas Bruun fra ETA Danmark

En MK-godkendelse giver bygherrer og byggemyndigheder klar og opdateret dokumentation for, at en vare opfylder byggelovens funktionskrav. Alternativt skal producenten fremlægge dokumentation fra sag til sag.

I de seneste år har der været en del usikkerhed blandt nogle virksomheder og organisationer om, hvorvidt det er lovpligtigt at MK-godkende sine byggevarer. Det gav anledning til, at Energistyrelsen i oktober 2012 udsendte et brev til de tekniske chefer i landets kommuner for at præcisere loven. Her blev det indskærpet, at det ikke er et krav, at producenter MK-godkender sine produkter, så længe de på anden måde kan dokumentere, at produkterne opfylder de gældende lovkrav.

- Når du markedsfører en byggevare med særlige egenskaber, skal du kunne dokumentere over for både bygherren og den lokale myndighed, der skal godkende byggeriet, at den lever op til bygningsreglementets funktionskrav – for eksempel i forhold til brandegenskaber. MK-godkendelse er én måde at dokumentere egenskaberne på, forklarer Thomas Bruun, afdelingschef hos ETA Danmark, der udsteder MK-godkendelser.

 

Et godt beslutningsgrundlag

En anden måde at dokumentere funktionskravene på er ved hjælp af prøvningsrapporter foretaget af et anerkendt prøvningslaboratorium, men der er ulemper forbundet med at anvende denne metode alene:

- For producenterne er ulempen, at de skal indhente en ny rapport, hver gang de ændrer produktet – og mindst hvert andet år. For bygherrerne og de lokale myndigheder kan det desuden være svært at afkode de relativt tunge rapporter, hvilket kan være med til at forsinke byggeprocessen, siger Thomas Bruun.

- Selvom det er frivilligt, om du vil MK-godkende dine byggevarer, er det altså en rigtig god service over for kunderne, der altid får et overskueligt og opdateret dokument at tage beslutninger ud fra, fortsætter han.

Internationale klassificeringer

Troldtekt er brandtestet og klassificeret efter en række udenlandske standarder, herunder svenske RISE, britiske Warringtonfire og hollandske KOMO.