God akustik bidrager til et sundt indeklima

De fleste danskere opholder sig næsten al deres tid inden døre, og en stor del af tiden tilbringer vi på arbejdet. Det er derfor afgørende, at bygningerne, vi opholder os i, har et godt indeklima, der ikke skaber ubehagelige gener og påvirker helbredet og arbejdsevnen.

Dårligt indeklima er et problem mange steder. Det går ud over helbredet, arbejdsevnen og kan give øget sygefravær, der er dyrt for både individet, arbejdspladsen og samfundet.

Når vi opholder os i en bygning, bliver vi påvirket af mange ting – luft, fugt, varme, lys, røg, støj samt partikler og kemiske stoffer fra forskellige materialer. Symptomerne på et dårligt indeklima strækker sig lige fra irritation i øjne, næse og hals over udslæt til hovedpine og kvalme.

Allergy Friendly

Troldtekt akustik har opnået den britiske organisation Allergy UK’s ’Allergy Friendly Product Award’ som dokumentation for, at Troldtekt akustikplader ikke indeholder skadelige eller allergifremkaldende stoffer.

Allergy Friendly Product Award gives kun til produkter, som kan forbedre sundhed og trivsel for astma- og allergipatienter.

For at opnå Allergy Friendly Product Award skal produktet undersøges og vurderes af UK Allergy’s panel af rådgivere og videnskabelige eksperter.

Dansk Indeklima Mærkning

Troldtekt akustikplader er indeklimamærket i bedste kategorier efter Dansk Indeklima Mærkning.

For at opnå det danske indeklimamærke skal produkternes afgasning falde inden for de første 60 dage efter montering. Troldtekt opfylder allerede kravene ved den første måling efter 10 dage. Loftprodukter bliver desuden testet for afgivelse af fibre og partikler. Også her falder Troldtekt i bedste kategori, som er ’lav partikelafgivelse’ – det vil sige under 0,75 milligram per kvadratmeter.

Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er en frivillig mærkningsordning for byggevarer og produkters påvirkning af indeklimaet. Indeklimamærket er fælles for Norge og Danmark samt anerkendt verden over. Indeklimamærket stiller krav til produktet i dets brugsfase og omfatter produkternes påvirkning af luftkvaliteten i indeklimaet. Én ting er indholdet af kemiske stoffer i produktet, noget andet er, hvilke stoffer produktet frigiver til luften.

Et indeklimamærket produkt har gennemgået en omfattende prøvning og har dokumentation for, at det kun i meget begrænset omfang afgiver kemiske stoffer til luften. For loftprodukter gælder endvidere, at de er prøvet med hensyn til afgivelse af fibre og partikler.

 

Prøvning for afgasning

Alle produkter deklareres med en tidsværdi i døgn - den indeklimarelevante tidsværdi. Tidsværdien bestemmes ud fra den tid, der går inden afgasningen "klinger af". Tidsværdien bestemmes ved kemisk analyse og sensorisk (lugt) bedømmelse. Troldtekt er deklareret med tidsværdien: 10 døgn, hvilket er bedste kategori.

 

Prøvning for partikelafgivelse

Ved indeklimamærkning klassificeres loftsprodukter desuden for partikelafgivelse, bestemt ved sedimenterbart støv bestående af partikler inkl. fibre i den første tid af produktets brug. Partikelafgivelsen inkl. fibre fra Troldtekt er klassificeret som: lav, hvilket er bedste kategori.

>> Se certifikat

M1 klassificering

Troldtekt akustikplader er klassificeret i kategorien M1 af Finnish Indoor Air Association og Building Information Foundation RTS.

Klassifikationssystemet inddeler byggematerialer efter emissionsklasser – altså hvor mange stoffer materialerne afgiver til luften. Emissionsklasse M1 svarer til den bedste kvalitet (laveste emissions-rate), mens M3 omfatter materialer med de højeste emissionsrater.

En M1-klassificering forudsætter, at produktet er testet i et uafhængigt og uvildigt laboratorium og lever op til strenge krav til emissioner i form af blandt andet VOC (volatile organic compounds), formaldehyd og lugte.

Troldtekt er testet af Teknologisk Institut i henhold til ISO 16000-9, ISO 16000-3 og Eurofins 4430.

 

Forskel mellem M1-certifikatet & Indeklimamærket

Den væsentligste forskel mellem M1-certifikatet og Indeklimamærket er, at Indeklimamærket måler VOC-emissionerne som én samlet VOC-værdi, mens M1-certificeringssystemet måler VOC-emissionerne som særskilte værdier.

>> Se certifikat

Cradle to Cradle

Et af de fem kriterier i det internationale designkoncept Cradle to Cradle er materialets sundhed.

For at opnå Cradle to Cradle-certificering skal et produkts kemiske indhold afdækkes efter en såkaldt ABC-X-vurdering, og herefter skal der laves en udfasningsplan for uønsket kemisk indhold, X-stofferne.

Troldtekt akustikplader i natur indeholder ingen X-stoffer. Det gælder for hele serien, også Troldtekt agro og den ikke-brandbare variant, Troldtekt A2. Vores standardmaling indeholder nogle få X-stoffer, som vi udfaser i samarbejde med vores malingsleverandør.

Hele serien af Troldtekt træbetonprodukter er Cradle to Cradle sølv-certificeret, både i natur og malet i standardfarver.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen er en svensk online database, der har til formål at fremme valget af miljøvenlige byggematerialer. Databasen indeholder miljøvurderinger af de produkter/varer, der oftest anvendes i byggebranchen. Troldtekt akustikpaneler vurderes i Byggvarubedömningen som følger:

Bedømt produkt: Troldtekt akustik
Udgivet: 21.10.2016
Vurdering: anbefales

>> Se hjemmeside

Sundahus Miljødata

Troldtekt akustikplader er miljøvurderet af svenske Sundahus Miljødata.

Sundahus Miljødata er en webbaseret database, der har til formål at systematisere arbejdet med at udfase farlige stoffer i en bygnings livscyklus.

Databasen indeholder tusindvis af miljøvurderede produkter. Vurderingerne er udarbejdet på baggrund af produkternes forskellige egenskaber og inddeles i følgende fem klasser: A, B, C+, C- og D.

Troldtekt akustikplader er kategoriseret i databasens klasse A, der indeholder produkter med minimal indvirkning på sundhed og miljø.

Der Blaue Engel

”Der Blaue Engel” er en frivillig og uafhængig tysk miljøcertificering.

”Der Blaue Engel” dokumenterer de certificerede produkters belastning på vand, jord, luft og sundhed. Troldtekt er klassificeret som ”Emissionsarm”og dermed til gavn for natur og sundhed.

>> Se certifikat