CE-mærkning & CPR

CE mærkning & CPR

Hvis en byggevare er omfattet af en harmoniseret standard, er det obligatorisk at CE-mærke i henhold til anneks ZA i standarden. Et CE-mærke angiver, at det er lovligt at sælge den pågældende byggevare, og at byggevaren er i overensstemmelse med den produktstandard, som mærket refererer til. Producenten skal dokumentere, at kravene i standarden er overholdt, og det gøres ved:

  • Typeprøvning (førstegangsprøvning som fastlægger deklarerede egenskaber)
  • Dokumenteret produktionsstyring, herunder løbende udtagning af færdigvarer til prøvning
  • Ydeevneerklæring og CE-mærke

Bureau Veritas er certificeringsorgan for Troldtekt og gennemfører ekstern kontrol på fabrikken i Troldhede én gang om året for EN 13964 og to gange årligt for EN 13168.

Fra CPD til CPR – fra direktiv til forordning

Pr. 1. juli 2013 træder den nye europæiske Byggevareforordning (CPR) i kraft og erstatter det hidtidige Byggevaredirektiv (CPD). Overgangen fra direktiv til forordning betyder, at forordningen bliver gældende som lov i alle EU-lande, mens direktivet skulle implementeres via national lovgivning, og derfor har der hidtil ikke været en ensartet tilgang til CE-mærkning og markedsføring af byggevarer i EU.

Det betyder også, at CE-mærkning pr. 1. juli 2013 er obligatorisk i de lande, der hidtil har valgt at betragte CE-mærkning efter Byggevaredirektivet som en frivillig ordning. Du kan finde yderligere information om Byggevareforodningen her: www.byggevareinfo.dk

Byggevareforordningen bygger videre på de 6 produktkrav fra byggevaredirektivet, men indeholder desuden et 7. krav om bæredygtighed. De 7 krav til byggevarer er som følger:

  1. Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet, dvs. sikring af bygningen mod sammenstyrtning, deformation eller beskadigelse.

  2. Brandsikring, dvs. sikring af bygningens bæreevne i et bestemt tidsrum under en brand, brandudvikling, begrænsning og spredning af ild og røg samt muligheder for evakuering, redning og brandbekæmpelse.

  3. Hygiejne, sundhed og miljø, dvs. sikring mod afgivelse af farlige gasser, kemiske stoffer eller stråling til indeluften, til drikkevand eller spildevand samt fugtdannelse i bygningen.

  4. Sikkerhed og adgangsforhold, fx minimering af ulykker og skader ved brugen af bygningen, fald, elektrisk stød og tilgængelighedshensyn til personer med handicap.

  5. Beskyttelse mod støj, dvs. sikring mod støj i eller uden for bygningen, som medfører sundsfare eller påvirker søvn, hvile eller arbejde.

  6. Energibesparelse og varmeisolering, fx reduktion af energiforbruget til opvarmning, køling, belysning og ventilation. 

  7. Bæredygtighed, indebærer at bygninger og anlæg skal konstrueres, opføres og nedrives på en sådan måde, at naturressourcer anvendes på en bæredygtig måde og navnligt sikre:

- genanvendelse eller genvinding af bygværker, deres materialer og dele efter
  nedrivning
- bygværkers holdbarhed
- anvendelse af miljøkompatible råmaterialer og sekundære materialer i bygværkerne.

DOP - ydeevnedeklaration

En af de væsentligste ændringer fra Byggevaredirektivet til Byggevareforordningen er, at der i henhold til Byggevareforordningen (CPR) skal udarbejdes en ydeevnedeklaration (DOP) i stedet for en overensstemmelseserklæring. En ydeevnedeklaration bliver udarbejdet på baggrund af samme dokumentation, som lå til grund for overensstemmelseserklæringen i henhold til Byggevaredirektivet (CPD).

Du kan læse mere om ydeevnedeklarationer på byggevareinfo.dk.

Ifølge Byggevareforordningen kan ydeevnedeklarationer leveres digitalt, og Troldtekts ydeevnedeklarationer for de forskellige produktgrupper er derfor tilgængelige på hjemmesiden og til download - du kan tilgå dem nederst på denne side samt her.

EPD - miljøvaredeklaration

Det nye 7. krav om bæredygtighed bliver først et krav, når de harmoniserede produktstandarder, på mandat fra EU-kommissionen, bliver revideret. Alle standarder skal revideres hvert femte år, så der kan gå en årrække, før det 7. krav er implementeret i de enkelte produktstandarder. Det forventes, at bæredygtigheden skal dokumenteres ved hjælp af miljøvaredeklarationer, EPD’er, udarbejdet i henhold til den nye europæiske standard DS/EN 15804.

Selvom kravet til dokumentation af bærdygtighed først træder i kraft, når produktstandarderne er revideret, har Troldtekt allerede med hjælp fra Teknologisk Institut udarbejdet en miljøvaredeklaration i henhold til EN 15804.

 

CE-produktkoder - ydeevnedeklarationer (DoP'er)