Akustik i arbejdsrum

Troldtekt Arbejdstilsynet

Akustik i arbejdsrum, At-vejledning A.1.16.

Her er retningslinjerne delt op efter lokaletype. For mindre rums vedkommende er krav og vejledninger formuleret til efterklangstid og for større rum til absorptionsarealet. Forklaring følger. Som det ses, opererer Arbejdstilsynet med både efterklangstid og absorptionsareal (A) i kvadratmeter Sabine.

Hvis man ønsker et dæmpet rum, kan man enten forlange en kort efterklangstid eller en høj absorption. For større rum er det ofte en fordel at basere vurderingen af rummets akustik på en vurdering af absorptionen i rummet, fordi kravet om diffust lydfelt ikke altid er opfyldt. Myndighederne stiller krav til de akustiske forhold i alle typer arbejdslokaler. Denne vejledning medtager også de krav til skoler og daginstitutioner, der er nedfældet i Bygningsreglementet fra 2010, BR10.

Lokaletype  

Efterklangstid i sekunder,
maksimal gennemsnitsværdi i
frekvensområdet
125-2000 Hz

  Absorptionsareal A i m2, middelværdi i frekvensområdet 125-2000 Hz  

Maksimal afvigelse fra den anbefalede værdi i noget frekvensinterval

Produktionslokaler            
Under 200 m3   0,8 s.       + 0,2 s.
1000 m3   1,3 s.       + 0,2 s
Mellem 200 og 1000 m3   Der udregnes en forholdsmæssig værdi       + 0,2 s 
Over 1000 m3       A bør være mindst 0,6 x grundarealet   - 0,1 x gulvarealet
Over 1000 m3, hvor lofthøjden overstiger 5 m.       A bør være mindst 0,7 x grundarealet   - 0,2 x gulvareal ved 125 og 250 Hz

- 0,1 ved øvr. frev.
Kontorer m.v.            
Flerpersonerskontor, mindre end 300 m3       0,9 x gulvarealet   - 0,2 x gulvareal ved 125 og 250 Hz

- 0,1 ved øvr. frekv.

Kilde: Arbejdstilsynet