Myndighedernes krav til akustik

AT-vejledningen indeholder også bygningsreglementers krav til akustik i arbejdsrum (BR-10 og BR-15). Download PDF'er eller kontakt os for yderligere information

Her er retningslinjerne delt op efter lokaletype. For mindre rums vedkommende er krav og vejledninger formuleret til efterklangstid og for større rum til absorptionsarealet.

Som det ses, opererer Arbejdstilsynet med både efterklangstid (T) og absorptionsareal (A) i kvadratmeter.

Hvis man ønsker et dæmpet rum, kan man enten forlange en kort efterklangstid eller en høj absorption. For større rum er det ofte en fordel at basere vurderingen af rummets akustik på en vurdering af absorptionen i rummet, fordi kravet om diffust lydfelt ikke altid er opfyldt. Myndighederne stiller krav til de akustiske forhold i alle typer arbejdslokaler.

Denne vejledning medtager også de krav til skoler og daginstitutioner, der er nedfældet i Bygningsreglementet fra 2018, BR18

Produktionslokaler mv.

Efterklangstid (T) i s,
maksimal gennemsnitsværdi
i frekvensområdet 125-2.000Hz

Absorptionsareal (A) i m2,
mindste gennemsnitsværdi
i frekvensområdet 125-2.000 Hz

Maksimal afvigelse
fra den anbefalede værdi
i noget frekvensinterval

Under 200 m3 0,8   + 0,2 s
1.000 m3 1,3   + 0,2 s
Mellem 200 mog 1.000 m3 der udregnes en forholdsmæssig værdi   + 0,2 s
Over 1.000 m3   A bør være mindst 0,6 x gulvarealet - 0,1 x gulvarealet
Over 1.000 mhvor loftshøjden overstiger 5 m   A bør være mindst 0,7 x gulvarealet - 0,2 x gulvarealet ved 125 og 250 Hz
- 0,1 ved øvr. frek.
Flerpersonskontorer mindre end 300 m3   A bør være mindst 0,8 x gulvarealet - 0,2 x gulvarealet ved 125 og 250 Hz
- 0,1 ved øvr. frek.
Flerpersonskontorer større end 300 m3   A bør være mindst 0,9 x gulvarealet - 0,2 x gulvarealet ved 125 og 250 Hz
- 0,1 ved øvr. frek.

Kilde: Arbejdstilsynet

Kravene i Bygningsreglementet (BR18) er formuleret ved en blanding af efterklangstider og ækvivalente absorptionsarealer.

Bygningsreglementet stiller krav til rumakustikken i

  • Undervisningsbygninger
  • Daginstitutioner
  • Boliger

Herudover foreslår bygningsreglementet projekteringsværdier til rumakustikken i:

  • Kontorbygninger
  • Hospitaler, lægehuse og klinikker

Kravene til efterklangstid skal være opfyldt for hver enkelt 1/1 oktav i frekvensområdet 125-4.000 Hz for de fleste krav. Se bygningsreglementet for nuancering af kravene.

 

For undervisningsbygninger gælder følgende krav:

Efterklangstid T
Klasserum T ≤ 0,6 s
Familierum samt fællesgange, der benyttes til gruppearbejde og lignende T ≤ 0,4 s
Fællesgange, der ikke benyttes til gruppearbejde og lignende T ≤ 0,9 s
Absorptionsareal A
Åbne undervisningsarealer A ≤ 1,3 x gulvareal
Fællesrum med loftshøjde større end 4 m og med rumvolumen større end 300 m3 A ≤ 1,2 x gulvareal

Se flere krav til undervisningsbygninger i bygningsreglementet her 


For daginstitutioner gælder følgende krav:

Efterklangstid T
Opholdsrum T ≤ 0,4 s
Absorptionsareal A
Opholdsrum med loftshøjde større end 4 m og med rumvolumen større end 300 m3 A ≤ 1,2 x gulvareal

Den meget korte efterklangstid på 0,4 sekunder eller derunder kan kun opfyldes, hvis man foruden loftet også inddrager vægarealerne i den akustiske regulering.

Se nuanceringer af krav til daginstitutioner i bygningsreglementet her

For boliger gælder følgende krav:

Efterklangstid T
I trapperum og gange med adgang til mere end 2 boliger eller erhvervsenheder

≤ 1,3 s

I gange på plejehjem og lignende, hvor gangarealet i nogen grad anvendes til ophold

≤ 0,9 s

Fælles opholdsrum

≤ 0,6 s

Absorptionsareal A
Fællesrum med loftshøjde større end 4 m og rumvolumen større end 300 m3

A ≥ 1,2 x gulvareal

Lydbestemmelserne gælder ikke for fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse.

Se nuanceringer af krav til boliger i bygningsreglementet her 


For kontorbygninger er der følgende forslag til projekteringsværdier:

Efterklangstid  T
Kontorer (1-4 personer) og møderum  T ≤ 0,6 s
Gange6)  T ≤ 0,8 s
Trapperum  T ≤ 1,3 s
Reception  T ≤ 0,6 s
Absorptionsareal  A
Storrumskontor  A ≥ 1,1 x gulvareal

Se flere forslag til projekteringsværdier for kontorbygninger i bygningsreglementet her


For hospitaler, lægehuse og klinikker er der følgende forslag til projekteringsværdier:

Efterklangstid  T
Sengestuer, undersøgelsesrum, behandlingsrum, operationsstuer, konsultationsrum, scannerrum, røntgenrum, fødestuer, skyllerum  T ≤ 0,6 s 
Toilet/bad  T ≤ 0,8 s
Kontorer (op til ca. 4 personer) og møderum  T ≤ 0,6 s
Fælles opholdsrum, TV-stue mv.  T ≤ 0,6 s
Gange  T ≤ 0,6 s
Trapperum  T ≤ 1,0 s
Reception  T ≤ 0,6 s
Absorptionsareal  A
Storrumskontor  A ≥ 1,1 x gulvareal

Se flere forslag til projekteringsværdier for hospitaler, lægehuse og klinikker i bygningsreglementet her