CSR politik

Troldtekt skal være en attraktiv arbejdsplads og ­samarbejdspartner. Derfor er ansvarlighed formaliseret i ­virksomhedens CSR-politik.

Troldtekt vil være en ansvarlig virksomhed, som arbejder holistisk med bæredygtighed og fremmer cirkulær økonomi. Derfor har vi baseret vores forretningsstrategi på principperne i designkonceptet Cradle to Cradle. Det forpligter os som virksomhed til at tage udgangspunkt i bæredygtighed, når vi udvikler vores akustikløsninger.

For at sikre, at vi lever op til vores ambition om et højt niveau af ansvarlighed, har vi fastlagt en CSR-politik for Troldtekt. CSR-politikken udgør rammen for vores aktiviteter og understøtter Troldtekt som attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner. Når der står ”Troldtekt” eller ”vi” i denne CSR-politik, betyder det, at forpligtelser og forventninger omfatter Troldtekt som virksomhed samt alle medarbejdere, ledere, bestyrelsesmedlemmer og andre, der agerer på vegne af Troldtekt.

Vores CSR-politik tager udgangspunkt i, at vi overholder gældende lovgivning, relevante reguleringer og internationale konventioner. Det var derfor et naturligt skridt, at vi i 2010 tilsluttede os FN’s Global Compact. Med tilslutningen har vi forpligtet os til aktivt at fremme FN’s ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Vi ønsker også at samarbejde med vores leverandører om løbende at fremme deres samfundsansvar. Vi har derfor udarbejdet et Troldtekt Code of Conduct, som er et sæt retningslinjer, der danner grundlag for dialog med vores leverandører og for overvågning af deres arbejde med ansvarlighed. Vores CSR-politik er afspejlet i Troldtekts Code of Conduct, der også tager udgangspunkt i respekten for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

 

Menneskerettigheder

Vi respekterer de internationale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder som beskrevet i The International Bill of Human Rights og i de otte kernekonventioner fra The International Labour Organization. Vi bestræber os på at undgå negativ påvirkning af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, og vi forpligter os til at håndtere og sikre genopretning, hvis vi måtte blive involveret i en sådan negativ påvirkning.

Vi respekterer privatlivets fred for medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder. Vi forpligter os til at sikre ansvarlighed i vores produkters udformning samt i produktion og test af vores produkter, så disse ikke forårsager skader på liv, menneskers sikkerhed og sundhed eller har en negativ påvirkning af miljøet.

 

Medarbejderes menneskerettigheder

Vi sørger for et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Vi arbejder for trivsel og et godt socialt miljø. Vi sørger for, at der formuleres skriftlige politikker og procedurer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Vi sikrer, at disse overholdes.

Vi sørger for gode arbejdsforhold, herunder at medarbejderne ikke udsættes for fysisk afstraffelse, trusler om vold og andre former for fysisk eller psykisk tvang eller chikane. Disciplinære sanktioner i form af bøder eller fratrækning i lønnen er ikke tilladt. Vi sørger for, at vores medarbejdere får personlige og faglige udviklings­muligheder på arbejdet.

Vi følger som minimum gældende lovgivning og overenskomster på vores område i forhold til løn, arbejdstid, hvile, ferie, sygdom, barsel og andre ansættelsesvilkår. Vi udbetaler løn i lovlige betalingsmidler mindst en gang om måneden.

 

Arbejdstagerrettigheder

Vi tager afstand fra både direkte og indirekte brug af tvangs- eller pligtarbejde. Vores medarbejderne modtager en skriftlig og forståelig bekræftelse af deres ansættelsesvilkår og har ret til fri bevægelighed i forbindelse med deres ansættelse.

Vi tager afstand fra både direkte og indirekte involvering i børnearbejde. Hvis vi ansætter ungarbejdere mellem 15 og 18 år, må de ikke udføre farligt arbejde eller arbejde om natten.

Vi tager afstand fra diskrimination og arbejder for lige muligheder for alle vores nuværende og kommende medarbejdere. Vi må hverken direkte eller indirekte diskriminere på grund af race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, alder, nationalitet, handicap, social eller etnisk baggrund, formueforhold, seksuel orientering, herkomst eller anden status. Ansættelse, løn, videreuddannelse, afskedigelse, pension og andre ansættelsesmæssige vilkår skal baseres på relevante og objektive kriterier. Ansatte, der tager barselsorlov, må ikke afskediges eller trues med afskedigelse og skal tilbydes at vende tilbage til deres tidligere arbejdsfunktion til samme løn og vilkår.

Vi anerkender vores medarbejderes ret til fagforeningsfrihed og kollektiv forhandling. Hvis vi opererer i områder, hvor retten til organisationsfrihed og kollektiv forhandling begrænses, vil vi sørge for, at vores medarbejdere på anden måde får mulighed for at organisere sig og forhandle kollektivt.

 

Miljø

Vi etablerer og vedligeholder procedurer for at forebygge og håndtere miljøproblemer og industrielle ulykker, der kan påvirke og skade det omkringliggende samfund og miljø. Vi søger systematisk at minimere de miljømæssige påvirkninger af vores aktiviteter, produkter og services ved at bruge miljøstyringssystemer til at:

- reducere mængden af affald og udledninger til luft, jord og vand
- håndtere kemikalier på en miljømæssigt forsvarlig måde
- håndtere, opbevare og bortskaffe farligt affald på en miljørigtig måde
- bidrage til genanvendelse og genbrug af materialer og produkter
- udvikle og implementere miljøvenlige teknologier.

Ved at basere vores forretningsstrategi på Cradle to Cradle-principperne forpligter vi os yderligere til ikke blot at minimere, men til også at tilstræbe et positivt aftryk. Troldtekt har med sit Cradle to Cradle-roadmap – eller køreplan – sat sig klare mål for materialesundhed, materialegenanvendelse, vedvarende energi og vand­ressourcer frem til 2022. Al udvikling af produkter og processer samt investeringer tager afsæt i denne plan.

 

Antikorruption

Vi afstår fra enhver form for korruption og bestikkelse foretaget med henblik på at øve uretmæssig indflydelse på offentligt ansatte, dommere eller forretningsforbindelser. Vi afstår også fra selv at modtage eller acceptere nogen form for korruption og bestikkelse.

Vi tillader ikke betaling af smørelse (facilitation payment). Typisk er smørelse udtryk for en mindre sum penge, som betales til en offentlig person eller myndighed for at fremskynde ekspedition af en rutinesag (for eksempel en godkendelse eller en tilladelse).

For Troldtekts medarbejdere gælder, at der ikke uden forudgående accept fra direktionen må modtages gaver, der overstiger 900 kroner Hvis en medarbejder bliver tilbudt en rejse, middag eller lignende, hvis værdi formodes at overstige 900 kroner, må dette tilbud ikke modtages uden forudgående accept fra direktionen.

 

Rapportering

Når det handler om samfundsansvar ønsker vi at dokumentere vores vigtigste indsatser og resultater. Vi fremlægger derfor relevante CSR-oplysninger i vores rapport til FN’s Global Compact. Rapporten vil også være tilgængelig på vores hjemmeside.

For at sikre gennemsigtighed og sammenlignelighed rapporterer vi med udgangspunkt i den internationale standard Global Reporting Initiative (GRI G4).