Akustikordbog

Indenfor akustik og akustiklære anvendes en lang række fagbegreber. Få et hurtigt overblik over betydningen af ord som absorption, efterklang og absorbent.

Absorptionen

Også kaldet det ækvivalente absorptions areal er produktet af arealet af materialet gange med materialets absorptionskoefficient.

Absorptionskoefficient

Er for et materiale forholdet mellem den absorberede (egentlig den ikkereflekterede lydenergi) og den mod materialet indfaldende lydenergi. Ligger mellem 0 og 1, idet en absorptionskoefficient på 0 markerer at materialet overhovedet ikke absorberer, mens en absorptionskoefficient på 1 markerer, at materialet er fuldstændig lydabsorberende.

At-vejledning

Arbejdstilsynets vejledning med vejledninger til de akustiske forhold i arbejdslokaler.

A-vægtning

Et elektronisk filter indbygget i en lydtrykmåler, som får den til at vægte den målte støj på (næsten) samme måde, som vores ører gør det. Typisk får de dybe toner ikke så stor indflydelse på måleresultatet som diskanten.

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet indeholder bl.a. krav til de akustiske forhold i boliger og i skoler og daginstitutioner.

Det ækvivalente, konstante lydtrykniveau, Leq

Det middel-lydtryk, der over måletiden (fx en arbejdsdag) resulterer i samme lydenergi som det aktuelle,
tidsvarierende lydtryk.

Diffusitet

Diffusitet betyder (lyd)spredning. Det fænomen, at lyden pga. af rummets facon eller forhindringer i rummet (fx møbler) spredes på en tilfældig måde rundt i rummet. Er i almindelig medvirkende til en god akustik i rummet.

Efterklangstiden

Den tid (i sekunder), som det tager lydniveauet at falde med 60 dB, efter at lydkilden (fx en højttaler) er stoppet.

Ekko

En enkelt hørbar lydimpuls, der reflekteres fra en (stor) flade, når man sender en lydimpuls (fx et håndklap) ind mod fladen.

Flutterekko

Udtales "flotterekko". Et hurtigt impulstog, der reflekteres mange gange frem og tilbage mellem to (store) parallelle vægge. Kan frembringes ved, at man stiller sig mellem de to vægge og klapper én gang i hænderne.

Frekvens

Antal svingninger pr. sekund, måleenheden er Hertz, Hz. Mål for tonehøjden ("bas", "diskant" osv.) Øret er groft sagt i stand til at høre fra ca. 20 Hz op til 18.000-20.000 Hz.

Impulstog

Se flutterekko.

Lydstyrken

Måles i dB (decibel). Øret er i stand til at opfatte meget svage lyde omkring 0 dB. Opadtil er der ingen grænse, men lydniveauer på 120-130 dB kan ødelægge hørelsen ved blot kortvarig påvirkning. Måles med en lydtrykmåler, der direkte er kaliberet i dB.

Membranabsorbent

Absorbent bestående af en tynd plade med et hulrum bagved, fx en gipsvæg eller et trægulv på strøer. Virker ved, at pladen svinger som en membran, og absorberer herved lyd specielt ved lave frekvenser (bassen).

Peak-værdi

Spidsværdien (dvs. den absolutte maksimumsværdi) af lydtrykket, fx fra et skud.

Porøs absorbent

Absorbenttype, der består af porøst materiale, fx mineraluld, stof, tekstil og tæpper. Den porøse absorbent er en typisk mellemtone-højtone absorbent, men den absorberer ikke i bassen.

Resonansabsorbent

Absorbent bestående af en perforeret plade, typisk af gips eller metal med hulrum bagved. Resonansabsorbenten absorberer bedst i mellemtoneområdet og er mindre effektiv ved lave og høje frekvenser.

Sabine's formel

Sabine's formel siger, at efterklangstiden (i sekunder) for et rum er lig en konstant gange rummets volumen (i m3) divideret med den totale absorption i rummet (i m2 Sabine, "kvadratmeter Sabine").

Speech Transmission Index

Et mål for taleforståeligheden i et rum eller fra et højttaleranlæg. Anvender et specielt testsignal og et
specielt måleapparat, hvor Speech Transmission Index (STI) direkte kan aflæses for den pågældende situation.

Støjbarometer

Populær grafisk fremstilling af sammenhængen mellem dB-værdier og en række dagligdags situationer.

Taleforståelighed

Er et rums eller et højttaleranlægs evne til at gengive en tale tydeligt, så lytterne opfatter ordene korrekt.

Ækvivalent absorptionsareal

se Absorption.

Måske er du også interesseret i